ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Somogyi Angelika egyéni vállalkozó (továbbiakban: „Adatkezelő”) ezúton tájékoztatja a somogyiangelika.hu (továbbiakban: „Weboldal”) látogatóit a Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő személyéről és adatairól, adatkezelési elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó a Weboldal használatával, illetve szolgáltatásának igénybevételével, azon történő kapcsolatfelvételével hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) rendelkezései szerint kerüljön sor.

A  Szabályzat rendelkezéseinek  kialakításakor Adatkezelő az alábbiakat vette figyelembe:

 • az EURÓPAI PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  (EU)  2016/679  RENDELETE  (2016.  április  )  a természetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő  védelméről  és  az  ilyen adatok szabad áramlásáról;
 • valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) szóló törvény

Jelen Szabályzat hatálya az alábbi adatkezelésekre terjed ki:

 • a  https://somogyiangelika.hu/  címen  elérhető  weboldalon található kapcsolati űrlapon megadott személyes adatok kezelése,
 • a  pszichologus@somogyiangelika.hu  e-mail  címre,  illetve  a  06  20  428  22  94  telefonszámra, valamint  Adatkezelő  székhelyére érkezett  postai  megkeresés  (a  továbbiakban: „Megkeresés”) során megadott személyes adatok kezelése.

2. FOGALMAK

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása,  megváltoztatása,  felhasználása,  lekérdezése,  betekintése,  közlése,  továbbítása, terjesztése  vagy  egyéb  módon  hozzáférhetővé  tétele,  nyilvánosságra  hozatala,  összehangolása  vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
 • Adatkezelő: az a 3. pontban meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
 • Személyes adat vagy adat: bármilyen adat  vagy információ,  amely alapján egy természetes személy

Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

 • Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon kitölti a kapcsolati űrlapot, vagy elküldi a

Megkeresést és ennek keretében megadja az alábbi 6. pontban felsorolt adatát.

 • Szabályzat: az Adatkezelő jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzata

3. ADATKEZELŐ ADATAI

 • Adatkezelő: Somogyi Angelika
 • Székhelye: 1146 Budapest, Cházár András utca 2/C.
 • Elektronikus (e-mail) cím: somogyi.angelika@gmail.com
 • Nyilvántartási szám: 22365899
 • Adószáma: 67521609-1-42

Az Adatkezelő üzemelteti a Weboldalt, amelynek célja, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait bemutassa és a Felhasználó részére kapcsolatfelvételi lehetőségeket biztosítson.

4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Figyelemmel  az  Adatkezelő  tevékenységének  jellegére,  az  adatkezelés  jogalapja  a  Weboldal üzemeltetése,  illetve  a Megkeresés  során a  Felhasználók  önkéntes,  megfelelő tájékoztatáson  alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel.

A   Felhasználó   jogosult   arra,   hogy   hozzájárulását   bármikor   visszavonja.   A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Bármely Felhasználó e-mail címének, illetve Megkeresés során megadott adatainak megadásakor egyben  felelősséget  vállal  azért,  hogy  a  megadott  e-mail  címről  ill.  az  általa  megadott  adatok felhasználásával kizárólag ő küld Megkeresést.

5. ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja elsősorban kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása a Felhasználó számára, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás a Felhasználó Megkeresésére adott válasz formájában;
 • a Felhasználók jogainak védelme.

6. ADATOK FORRÁSA

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt. Az adatok megadása a Weboldalon a kapcsolati űrlap Felhasználó általi kitöltésével, illetve a megkeresés Felhasználó általi elküldésével történik. A Felhasználó a Weboldalon történő kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során megadja az e-mail címét és nevét, valamint önkéntesen további egyéb személyes adatokat is megadhat.

7. A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott, a 6. pontban meghatározott személyes adatokat kezeli.

8. ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

A Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást a hírlevélre, illetve a Weboldalon található bármely szolgáltatás igénybevételével adja meg.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) Adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg a Felhasználó részére hírlevél megküldésére szolgál. A Weboldal tulajdonosa (egyben: Adatkezelő) az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el Felhasználó részére.  Adatkezelő a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket.  Adatkezelő kizárólag azon Felhasználói számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.

A Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat.  A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából a Felhasználó adatait.

A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

Az  Adatkezelő  a megadott  személyes adatokat  az  e pontokban  írt  céloktól eltérő  célokra  nem használhatja  fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó  e-mail címének  megadásakor egyben felelősséget  vállal azért, hogy  a  megadott  e-mail  címről  kizárólag  ő  vesz  igénybe  szolgáltatást.  E felelősségvállalásra  tekintettel  egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A feliratkozás során megadott adatok kezelése a feliratkozással kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A feliratkozás során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését Felhasználó a hírlevél alján található ’Leiratkozom’ fülre kattintva kezdeményezheti.

10. FELHASZNÁLÓK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Felhasználó bármikor jogosult  tájékoztatást kérni az Adatkezelő  által kezelt, rá vonatkozó  személyes adatokról, továbbá  bármikor  módosíthatja  azokat.  Felhasználó  jogosult  továbbá  adatai  törlésének  kérésére  az  e  pontban megadott elérhetőségek útján.

A  Weblap  üzemeltetője  a  Felhasználó  kérésére  tájékoztatást  ad  a  rá  vonatkozó,  általa  kezelt  adatokról,  az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.  A  Weblap  üzemeltetője  a  kérelem  benyújtásától  számított  30  napon  belül  írásban  adja  meg  a  kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Weblap üzemeltetőjéhez fordulhat:

Levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 2/C. Email: somogyi.angelika@gmail.com

Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni.